Buddha Purnima in 2022

2022 me Buddha Purnima kab hain?

When is Buddha Purnima in 2022?

Buddha Purnima in 2022

16th May, Monday
Buddha Purnima
India,IN
Buddha Purnima in this year 2022

2022 all festivals | 2023 all festivals | 2024 all festivals | 2025 all festivals